ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210.9412.755

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα royalgames.gr προσφέρει τις υπηρεσίες τoυ, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

 

Οι επισκέπτες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του royalgames.gr

Εφόσον οι επισκέπτες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του royalgames.gr συμφωνούν να:
1) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.
2) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 

Το royalgames.gr παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι επισκέπτες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το royalgames.gr θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το royalgames.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το royalgames.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 

Το royalgames.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες μέλη του.
Οι χρήστες μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το royalgames.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

Το royalgames.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους τρίτους πάροχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο royalgames.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το royalgames.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του royalgames.gr στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία

 

Το royalgames.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες και σε καμία περίπτωση το royalgames.gr

 

Το royalgames.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το royalgames.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Το royalgames.gr παρέχει στους επισκέπτες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Το royalgames.gr συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του royalgames.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του royalgames.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του royalgames.gr και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του royalgames.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση το royalgames.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Πριν απο την αποστολη της παραγγελίας σας υπάρχει πιθανότητα να σας καλέσουμε τηλεφωνικά για επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Εάν δεν σας βρούμε θα σας σταλεί mail για να επικοινωνήσετε εσείς μαζί μας.
Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από εσάς η παραγγελία σας δεν θα σταλεί και θα ακυρωθεί.
Ακύρωση/Υπαναχώρηση του πελάτη μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί.
Ακύρωση της παραγγελίας ή άρνηση παραλαβής εκ μέρους του πελάτη, από τη στιγμή που η παραγγελία έχει αποσταλεί, δεν επιτρέπετε και εάν συμβεί, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο royalgames.gr κάθε ζημιά που υποστεί λόγω της ακύρωσης ή μη παραλαβής, όπως τα έξοδα αποστολής, αποθήκευσης, κλπ.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Μη ελαττωματικά προϊόντα
Η επιστροφή μη ελαττωματικού προϊόντος γίνεται δεκτή μετά απο επικοινωνία με την εταιρεία μας και αν αυτή πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευασία καθώς και το προϊόν πρέπει να είναι άθικτα.Το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη.
Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επιστρέψετε ή να μας στείλετε το προϊόν στην εταιρεία μας με όλα του τα συνοδευτικά έγγραφα και την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Η πίστωση των χρημάτων γίνεται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει. Για παράδειγμα εάν είχατε πληρώσει μετροιτής ή με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας, η πίστωση θα γίνει άμεσα (εντός 1-2 ημερών). Εάν είχατε πληρώσει με κάρτα, η ακύρωση της συναλλαγής σας από εμάς θα γίνει άμεσα (εντός 1-2 ημερών) αλλά ο χρόνος πίστωσης του ποσού στον λογαριασμό σας εξαρτάται από την τράπεζά σας.
Το ποσό που θα σας επιστραφεί θα αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος ΜΟΝΟ και όχι σε τυχών μεταφορικά έξοδα και αντικαταβολής που μπορεί να έχετε χρεωθεί.

Ελαττωματικά προϊόντα κατά την παραλαβή
Σε περίπτωση ελαττωματικού/δυσλειτουργικού προϊόντος κατά την παραλαβή, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της εταιρίας μας εντός 3 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μας επιστρέψετε το προϊόν και εμείς θα φροντίσουμε για την επισκευή (εάν το πρόβλημα είναι κάτι που δεν δημιουργεί περαιτέρω δυσλειτουργίες) ή την αντικατάστασή του.
Το κόστος αποστολής του προϊόντος σε εμάς επιβαρύνει τον πελάτη και η επιστροφή του προϊόντος στον πελάτη επιβαρύνει εμάς.

Προϊόντα με βλάβη εντός εγγύησης
Σε περίπτωση βλάβης ενός προϊόντος που καλύπτεται από εγγύηση, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της εταιρίας μας. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μας επιστρέψετε το προϊόν για έλεγχο από την επίσημη αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί, τότε θα αντικατασταθεί από νέο. Εάν το προϊόν δεν είναι πια διαθέσιμο τότε μπορεί να γίνει αντικατάσταση από άλλο ίδιων χαρακτηριστικών, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
Το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη.

Ειδικές περιπτώσεις
Σε περίπτωση που κατά την μεταφορά προς τον πελάτη προκληθεί κάποια φθορά του προϊόντος (π.χ. σπάσιμο κάποιου πλαστικού) ή τυχών μικροδιαφορές στην εμφάνιση των προϊόντων (π.χ. στην απόχρωση του χρώματος), το προϊόν δεν θεωρείτε ελαττωματικό και δεν γίνεται αντικατάσταση.
Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή περιήγηση σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την ομαλή μετακίνησή σου στις επιμέρους σελίδες του royalgames.gr. Ενημερωθείτε